Women in the Church Today: by Dan Jansen

1 Corinthians 11:1-16